Naslovna
O nama
Prodaja
Proizvodi i usluge
Katalog artikala
Dilerski program


Dilerski garantni uslovi

DESK garantuje da će isporučeni uređaji biti ispravni putem svoje besplatne "carry-in" garancije na koju diler ima pravo u trajanju navedenom na fakturi/otpremnici. Trajanje garancije (servisni period) se izračunava od datuma prodaje novog uređaja od strane DESK velikoprodaje. Uslov za ostvarenje garancije je prilaganje originalne fakture/otpremnice od strane dilera.

REKLAMACIJA

U slučaju da sumnja na ispravnost uređaja diler uređaj može reklamirati DESK-u. Uslovi za prijem reklamacije od strane DESK-a su:

1.     Priložena originalna faktura/otpremnica

2.     Ako je uređaj kupljen kao komponenta kao takav se i reklamira. Usluga servisa (dijagnostika kvara, ugradnja i slično) kompletnog računara naplaćuje se po važećem cenovniku servisa. DESK neće primiti na reklamaciju računare koji nisu proizvedeni u DESK-u čak i ako se sastoje od delova kupljenih u DESK-u.

3.     Detaljan opis neispravnosti (opis neispravnosti, kako je do neispravnosti došlo, kada se neispravnost ispoljava, okruženje u kome uređaj ispoljava neispravnost i druge relevantne informacije)

4.     Fizička neoštećenost uređaja. Pod fizičkim oštećenjem uređaja podrazumevaju se polomljeni ili oštećeni delovi uređaja, nagorele elektronske komponente i sl. DESK neće priznati garanciju na fizički oštećene uređaje bez obzira na okolnosti koje su dovele do oštećenja. Ukoliko se oštećenje ustanovi nakon što je reklamacija primljena od strane DESK-a, DESK će obavestiti kupca i obradu reklamacije nastaviti kao da se radi o uređaju koji nije u garanciji.

5.     Garancija na FLASH kartice (memorijske, pen drive kartice i bluetooth) kao i MP3 i MP4 player-e se priznaje samo sa originalnom ambalažom koja mora imati neoštećenu nalepnicu sa serijskim brojem. Reklamacije FLASH kartica i MP3 i MP4 playera neće biti prihvaćene bez originalne amabalaže

Prihvatanje i ispunjenje ovih uslova su osnovni preduslov za prijem reklamacije. Pored ovoga preporučujemo dilerima da uz uređaj dostave originalnu i kompletnu ambalažu i sve prateće dodatke i softver. U slučaju zamene uređaja drugim DESK će uz drugi uređaj isporučiti samo ambalažu i prateće dodatke koji su primljeni uz neispravan uređaj.

OBRADA REKLAMACIJE

Nakon prijema reklamacije DESK ć e preduzeti sledeće korake:

1.     Dijagnostika uređaja

2.   Ukoliko dijagnostika uređaja pokaže da je opis neispravnosti koji je dao diler netačan, DESK će izvršiti dodatnu i detaljniju generalnu dijagnostiku uređaja kako bi ustanovio eventualne druge neispravnosti. Ukoliko uređaj prođe testove, biće vracen dileru, a diler će automatski biti zadužen za cenu dijagnostike uređaja po cenovniku servisnih usluga. Zato dilerima preporučujemo da obavezno izvrše detaljnu dijagnostiku uređaja pre nego što ga reklamiraju

3.     Ukoliko dijagnostika uređaja pokaže prijavljene neispravnosti, DESK će o svom trošku, po svom izboru, uređaj popraviti ili zameniti neispravne delove novim ili korišćenim koji su ekvivalentni novim u smislu funkcionalnosti i performansi. Ovu uslugu vrši DESK servis u ime i za račun DESK-a. Ako DESK servis, i nakon ponovljenih pokušaja, nije u mogućnosti da vrati uređaj u dobro radno stanje, DESK može, po svom izboru, refundirati dileru iznos koji odgovara trenutnoj vrednosti odgovarajućeg uređaja na tržištu ili uređaj zameniti drugim funkcionalno ekvivalentnim uređajem. U slučaju da je neispravan uređaj korišćen više od 30 dana DESK zadržava pravo da uređaj zameni korišćenim ili repariranim uređajem koji je u sličnom ili boljem stanju očuvanosti od neispravnog. Svi uređaji ili delovi zamenjeni u okviru ove garancije postaju vlasništvo DESK-a.

ROKOVI

DESK se obavezuje da prilikom obrade reklamacije poštuje sledeće rokove:

1.     Dijagnostika uređaja u roku od 7 dana

2.     Rešenje reklamacije u roku od 30 dana

Napomene:

1.     DESK će uložiti maksimalan trud da ovi rokovi budu što kraći i da većina reklamacija bude rešena u rokovima koji su značajno kraći od navedenih. Međutim, diler ne polaže nikakva prava prema DESK-u dok se reklamacija nalazi u okviru ovih rokova. U slučaju nemogućnosti da ispoštuje ove rokove DESK će, po svom izboru, kupcu refundirati iznos koji odgovara trenutnoj vrednosti odgovarajućeg uređaja na tržištu ili uređaj zameniti drugim funkcionalno ekvivalentnim uređajem

2.     Uređaji isporučeni od strane DESK-a kao zamena za reklamirane neispravne uređaje nasleđuju garanciju (trajanje i uslove) originalnog uređaja tj. ne nose sopstvenu novu garanciju

3.     Za reklamacije koje su rešavane više od 10 dana, trajanje garancije će biti produženo za onoliko koliko je period trajanja obrade reklamacije prekoračio 10 dana. Za reklamacije rešene u roku od 10 dana trajanje garancije za uređaj se ne produžava.

DESK neće prihvatiti reklamacije vezane za, tj. izuzeti od bilo kakve garancije su:

1.     Tastature, miševi, igračka oprema (džojstici, džojpedovi i sl.), zvučnici, dodaci (mikrofoni, slušalice, adapteri, HD fioke, kuleri i sl.)

2.     Potrošni materijal uključujući glave ink-jet štampača

3.     Defekti nastali usled istrošenosti normalnom upotrebom

4.     Defekti nastali upotrebom koja je u suprotnosti sa parametrima navedenim u uputstvu ili upotrebom koja je neprimerena mogućnostima uređaja u pogledu radnih kapaciteta

5.     Svi kvarovi prouzrokovani fizičkim oštećenjima, nepravilnom ili nepažljivom ugradnjom, korišćenjem neoriginalnih delova i potrošnog materijala, i servisiranjem ili izmenama od strane neovlašćenih lica

6.     Softver, uključujući programe preinstalirane na uređaju

7.     Podaci, uključujući sistemske, korisničke i konfiguracione

8.     DESK u navedenim slučajevima nije ovabezan da reklamaciju primi ili obrađuje. Ukoliko je rešenje ovakvih reklamacija moguće, ta usluga će, uz saglasnost dilera, biti naplaćena po cenovniku servisnih usluga bez obzira da li je uređaj u garanciji.

Zbog ograničenja u TFT proizvodnom procesu, TFT ekrani mogu pokazati nesavršenosti u vidu svetlih ili tamnih tačkica/piksela. DESK ne garantuje da su TFT ekrani bez tih nedostataka.

DESK i DESK servis ni na koji način ne mogu i neće biti odgovorni za gubitak bilo kojih podataka (uključujući sistemske i korisničke) i podešavanja, nastao usled kvarova na uređaju. Zbog toga, DESK preporučuje redovan backup svih programa i podataka.

Diler nema nikakvu garanciju niti pravo prema DESK-u osim navedenih ovde. DESK neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu za vreme trajanja garancije. U svakom slučaju, DESK se eksplicitno ograđuje od odgovornosti za indirektnu i posledičnu štetu. Ovo ograđivanje ne utiče na kupčeva zakonska prava i njegova zakonska prava prema prodavcu.

Objašnjenje "carry-in" garancije. U cenu uređaja nisu uključene nikakve dodatne usluge koje bi se vršile na lokaciji korisnika ili na mestu eksploatacije uređaja. Kupovinom uređaja diler ne polaže nikakva dodatna prava osim navedenih ovde. Sve popravke i intervencije na uređaju vrše se u DESK servisu. Da bi ostvario ovu garanciju diler mora dostaviti uređaj u DESK servis o sopstvenom trošku i riziku, zajedno sa originalnom fakturom/otpremnicom i detaljnim opisom kvara.

Kome je dozvoljeno do vrši popravke na uređaju pod garancijom? Samo DESK servis i autorizovani servisi proizvođača uređaja mogu vršiti popravke uređaja pod garancijom. Ovo je uslov za ostvarenje garancije.

Potpisom fakture/otpremnice  potvrđujete kompletnost i fizičku ispravnost (neoštećenost) uređaja navedenih na fakturi/otpremnici, tačnost svih podataka na fakturi/otpremnici kao i da ste navedene garantne uslove razumeli i prihvatili i da prema DESK-u ne polažete nikakva dodatna prava.


Ovaj dokument je zaveden u DESK dokumentaciji pod ISO šifrom: OBR-009, verzija A4